Klasifikace
Zápis do ZUŠ Rosice

Přijímací řízení probíhá pouze jednou za rok – vždy ve vybrané dny V ČERVNU, ojediněle pak i v září.

Nejbližší přijímací řízení tedy je: 12. – 13. a 17. – 18. června 2024.

Kromě jiného je třeba vyplnit online přihlášku a vybrat si datum a čas zkoušky. Přihlášku si vytiskneme sami, ale podpis přihlášky a další legislativní záležitosti se budou vyplňovat a odevzdávat při samotném řízení ve škole učitelům.

Dostavte se, prosím, oba nebo jeden z rodičů spolu s dítětem kterékoliv odpoledne ve zmíněném týdnu – konkrétní rozpis časových možností si vybíráte v online přihlášce.

Spolu s dítětem (každé dítě to má jinak, někteří chtějí maminku s sebou, jiní zase chtějí jít sami)
je třeba pak podstoupit 4 disciplíny přijímacího procesu:
1.) Vytleskání jednoduchého rytmického útvaru (zopakování po učiteli)

2.) Intonační zopakování zahraného tónu (třeba začátek písně – její první tón)

3.) Interpretace jakékoliv písně bez doprovodu (vlastní nebo určená volba písně)

4.) Menší „pohovor“ o představách, volbě nástroje a o doporučeních přijímací komise. Ta totiž musí na základě zkoušky sledovat vývoj kognitivních funkcí a fyzických dispozic, konkrétně například vývoj motoriky pro daný nástroj, tělesné předpoklady, věk, reakce na pokyny pedagoga, sociální zralost, udržení pozornosti a další

Ve třídě jsou přítomni vždy 2 až 3 vyučující (komise) a bodují výše uvedené výkony do protokolů.

Podmínkou pro přijetí je také věk žáka.
1. září daného roku, kdy chcete ke studiu nastoupit, musí žákovi být 6 let. I kdyby mělo Vaše dítě 3. 9. narozeniny
a bylo mu 6 let, už jsou to 3 dny po začátku září a podle platných předpisů ho již nemůžeme přijmout.

Šestileté děti nastupují do Přípravné hudební výchovy (PHV), kdy první pololetí navštěvují ZUŠ pouze jednou týdně
45 min. hromadnou výuku základů a až od druhého pololetí se přidá k tomuto společnému předmětu individuální výuka na zvolený nástroj.

Děti, které mají 1. září daného roku pro přijetí již 7 let, nastupují rovnou do způsobu výuky 1x týdně 45 min. hromadné výuky Hudební nauky a 1x týdně 45 min. individuální výuky kýženého nástroje.

Často se nás rodiče ptají – jaký nástroj pro své dítě vybrat?

Komise posoudí při přijímání fyzické předpoklady a na základě zmíněného „pohovoru“ Vám může s volbou pomoci. Šestiletí PHV si nástroj vybírají postupně. U těch starších 7 let je třeba nástroj vybrat rovnou, ale samozřejmě je možné v průběhu studia zažádat i o změnu nástroje. Tuto změnu lze učinit za předpokladu, že na nově žádaném nástroji je volné místo a že je konec prvního nebo druhého pololetí – v průběhu školního roku nástroj změnit nelze, ale přijímací zkoušku již řádně přijatý žák znovu nevykonává.

Pro přehled nástrojů, které se vyučují na naší škole, doporučujeme prostudovat si stránku „Naši učitelé“ v sekci „Hudební obor“, kde najdete jak nástroje, tak pobočky, na kterých jednotliví učitelé vyučují. Další možností je potom nahlédnutí do Školního vzdělávacího programu (ŠVP) v sekci „Ke stažení

Výsledky přijímacího řízení

budou na začátku letních prázdnin rozeslány na Vámi uvedené e-maily. Případně lze využít odkaz uvedený v potvrzovacím e-mailu z přihlášky, tam budou výsledky uvedeny dříve.

Ve výsledcích naleznete tři úrovně přijetí:

1.) přijatý

2.) náhradník

3.) nepřijatý

Celkem jsou 2 vlny výsledků

Celkem jsou 2 vlny výsledků.

1. VLNA
= na začátku letních prázdnin nahradíme naše ctěné absolventy a odhlášené žáky nově přijatými na základě průměru bodů z přijímacího řízení (body uděluje každému uchazeči komise).

2. VLNA
= první týden v září se ještě řeší dodatečné odhlášky a je tu poměrně velká šance pro náhradníky

(například absolventi mají právo si až v září říct, zda chtějí či nechtějí pokračovat do 2. stupně studia – my tím pádem teprve v září víme přesný počet volných a obsazených míst), proto je zde statut náhradníka, protože ani my sami do začátku školního roku nevíme, kolik ještě dětí jsme schopni přijmout.

Vyčkejte tedy, prosím, do začátku prázdnin a poté konce prvního týdne v září. Děkujeme za pochopení.

Vyplněná přihláška je závazná
a odhlásit dítě ze studia je podle platných předpisů možné pouze na konci prvního nebo druhého pololetí.
V praxi to znamená, že pokud jste byli přijati a Vaše dítě si studium od června do září rozmyslelo, může po Vás škola požadovat uhrazení celého prvního pololetí. I přesto, že nenastoupíte. Tyto případy se neobjevují často, ale raději na ně upozorňujeme, protože máme jako škola přísnější pravidla, než kroužky a zájmová činnost.

Jsou ale výjimky, kdy může ředitel školy úhradu školného snížit o některý z měsíců.
Tedy místo uhrazení celého pololetí (5 měsíců) uhradíte jen 3 měsíce. Je třeba to ale obhájit zcela výjimečnými důvody jako například stěhování pryč z místa výuky, operace nebo dlouhodobé zranění apod.

V případě, kdy ředitel udělí výjimku předčasného odhlášení žáka z výuky a nemá k tomu dostatečné důvody, může školu postihnout až likvidační pokuta z důvodu porušení rozpočtové kázně, kdy na každého přijatého žáka zasílá stát a zřizovatel finanční zdroje pro realizaci výuky a rodiče doplácejí zhruba 1/10 skutečných nákladů na výuku v podobě školného. Předčasné odhlášení mimo konce pololetí tedy z pohledu kontroly znamená nedůvodné obohacení školy na úkor státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele.

Poslední informace je pouze jakousi „poznámkou“, neboť se nám často stává, že jsou rodiče při vyplňování přihlášky zaskočeni množstvím důvěrných informací (rodné číslo, místo narození) nebo těmi pravidly o odhlašování a mají vždy poznámky, že to po nich u basketbalového kroužku nikdo nepožadoval. My sami se těmito pravidly musíme řídit, protože jsme výchovně-vzdělávací instituce českého školství, žáci u nás studují programy a předměty, jež byly akreditovány a sestaveny přímo ministerstvem školství, a tak jako každá jiná škola v naší vzdělávací soustavě jsme nuceni vyžadovat kompletní informace o každém žákovi.

Po skončení studií vydáváme žákům Závěrečná vysvědčení, či vystavujeme potvrzení o studiu – tyto dokumenty napomáhají v lepších výsledcích například pro budoucí studia přijímacího řízení na střední/vysoké školy a v některých případech i v zaměstnání (učitelka v mateřské školce, aj.). Děkujeme za pochopení.

K přijímacímu řízení se, prosím, dostavte s úsměvem, děti ať se ničeho nebojí, a hlavně si nezapomeňte přinést dobrou náladu.

Těšíme se na Vás